Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Biblioteka

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem
świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję,
znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą,osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”


Jan Paweł II

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI
Poniedziałek - 9:35 - 12:35
Wtorek - 12:15 - 14:15
Środa - 11:00 - 14:15
Czwartek - 8:45 - 11:30
Piątek - 9:35 - 12:15Nasza biblioteka powstała 1 IX 1986 r. z chwilą przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 29
z osiedla Błonie do Fordonu. Od 1 IX 1999 r. była biblioteką nowo powstałego Gimnazjum
nr 3, a od 1 IX 2008 r. Zespołu Szkół nr 35. Ogólne zasady jej funkcjonowania zawarte są
w statucie szkoły. Z usług bibliotecznych korzystają uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Zbiory są udostępniane czytelnikom indywidualnie do domu i na miejscu w czytelni, ponadto wypożycza się komplety książek do pracowni przedmiotowych oraz na poszczególne lekcje i inne zajęcia dydaktyczne.

Księgozbiór biblioteki jest bogaty, ponieważ powstał na bazie gromadzonych przez lata zbiorów Szkoły Podstawowej nr 29, Gimnazjum nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego
nr 13. Obecnie liczy około 21 tysięcy woluminów.

Dobrze zaopatrzone są takie działy literatury jak: lektury obowiązkowe, księgozbiór podręczny i pozycje pedagogiczne dla nauczycieli. Na szczególną uwagę zasługuje zbiór literatury o Bydgoszczy, Fordonie i regionie, czyli tzw. bydgostiana. Znajdują się w nim gromadzone od lat Kalendarze Bydgoskie, mapy i plany, liczne albumy, teczki tekstowe zawierające artykuły z różnych czasopism, m. in. o historii miasta, zabytkach, życiu kulturalnym i gospodarczym, wielkich bydgoszczanach. Młodzież korzystająca z naszych zbiorów ma także do dyspozycji inne tzw. "biblioteczki tematyczne", szczególnie przydatne, kiedy trzeba starannie przygotować się do lekcji i innych zajęć. Jest tu zbiór książek o patronie gimnazjum, gen. Józefie Hallerze, są książki z dziedziny edukacji patriotycznej, ekologicznej, zdrowotnej, komunikacyjnej, medialnej, informatycznej i dla maturzystów.

Uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice mogą też zapoznać się w czytelni
z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły: statutem, podstawą programową poszczególnych przedmiotów, planem pracy wychowawczej, systemem oceniania
i aktualnymi wykazami programów oraz podręczników.

Co roku, w ostatnim tygodniu pracy szkoły przed wakacjami, nauczyciele bibliotekarze organizują kiermasz używanych podręczników.

Praca pedagogiczna biblioteki

Specyficzny rodzaj pracy biblioteki szkolnej powoduje, że nauczyciele bibliotekarze dużo czasu poświęcają na działalność pedagogiczną. Ma ona na celu rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych uczniów oraz przygotowanie młodzieży do odbioru dóbr kultury.


Corocznie przygotowywane są wystawy okolicznościowe, montaże słowno-muzyczne, spotkania poetyckie i konkursy.
W organizacji wszystkich większych imprez zawsze bierze udział młodzież skupiona w Kole Przyjaciół Biblioteki.


Regulamin biblioteki Zespołu Szkół nr 35:
1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom do domu, na zajęcia lekcyjne oraz na miejscu w czytelni.
3. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 3 książki.
4. Uczeń przygotowujący się do konkursów, prezentacji itp. ma prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
5. Lektury szkolne wypożyczane są na okres ich omawiania.
6. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
7. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą lub wskazaną przez bibliotekarza.
9. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego w wyznaczonym terminie.
10. Czytelnicy odchodzący ze szkoły (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką i podpisania karty obiegowej.

Zadania łączników z biblioteką:
1. Na początku roku szkolnego sporządzanie list uczniów poszczególnych klas.
2. Składanie zamówień na lektury.
3. Informowanie nauczycieli o wynikach czytelnictwa klasy.
4. Dopilnowanie terminów zwrotu lektur do biblioteki po ich omówieniu przez klasę.
5. Udzielanie nauczycielom bibliotekarzom informacji o uczniach, którzy w ciągu roku szkolnego przenieśli się do innej szkoły.
6. Dopilnowanie zwrotu wypożyczonych przez klasę książek przed zakończeniem roku szkolnego.
7. Przynajmniej raz w miesiącu kontrolowanie stanu wypożyczeń klasy.
8. Wypożyczanie sprzętu, słowników, encyklopedii itp. na zajęcia lekcyjne.

Za wzorowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków
łącznik otrzyma pochwałę do zeszytu zachowania klasy!

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
Od grudnia 2007 w bibliotece funkcjonuje ICIM współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.
Dzięki ICIM uczniowie i nauczyciele mają możliwość dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,
zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTECE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 35
1. Z komputerów w ICIM mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Komputery w ICIM służą do wyszukiwania informacji oraz przeglądania programów edukacyjnych – wyłącznie w celach dydaktycznych.
3. Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze należy:
- wpisać się do zeszytu (jednoznaczne ze znajomością regulaminu ICIM)
- otrzymać zgodę nauczyciela – bibliotekarza,
- zostawić legitymację szkolną na czas korzystania z komputera.
4. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1/2 godziny lekcyjnej. Jeśli nie ma innych chętnych, czas korzystania z komputera ulega wydłużeniu.
5. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji komputera.
6. Przy jednym stanowisku komputerowym powinna pracować tylko jedna osoba.
7. Wszelkie braki i uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.
8. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni
z czytelni.

NIE WOLNO:

1. Jeść i pić przy komputerze.
2. Używać telefonów komórkowych.
3. Zmieniać ustawień komputera (wgrywać własne programy, kasować zainstalowane, zapisywać pliki
i foldery w pamięci komputera).
4. Wkładać własnych dyskietek, CD, DVD, pendrive bez zgody bibliotekarza.
5. Wykorzystywać połączenia internetowe do gier, gadu-gadu oraz do przeglądania stron www zawierających niepożądane treści oraz obrażających uczucia innych osób.
6. Naruszać praw autorskich.

Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania
z komputera przez pewien czas). Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik.
Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

Zasady sporządzania bibliografii załącznikowej:
Obowiązujące u nas prawo wymaga, aby wykazać źródła, pomagające w przygotowaniu opracowania, np. referatu, pracy konkursowej lub prezentacji maturalnej. Jest to swoista forma podziękowania autorowi, a zarazem dowód posiadania pewnej wiedzy o zasadach korzystania z dóbr kultury. Nie wolno cudzych przemyśleń i refleksji podawać za swoje, wymaga tego ustawa o ochronie praw autorskich! Obecne standardy edukacyjne nakazują poprawnie opisać źródło, z którego czerpano wiedzę.

Bibliografia załącznikowa:
Spis źródeł (książek, druków, czasopism, artykułów lub innych dokumentów) uporządkowany według określonych kryteriów (np. alfabetycznie), które autor wykorzystał przy pisaniu pracy. Zwykle zamieszczona jest na końcu pracy. Pisana jest w jednym ciągu - od marginesu do marginesu
Nazwa pochodzi od greckich słów: biblion = książka i grápho = piszę.

Opis bibliograficzny:
zespół danych o cechach dokumentu, niezbędnych do jego identyfikacji.

Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej
Dane do opisu bibliograficznego uzyskujemy:

Przy dokumentach drukowanych - z głównej karty tytułowej; w dalszej kolejności - z karty przedtytułowej, metryki książki; przy czasopismach – z nagłówka; dopuszcza się też z metryki (stopki redakcyjnej)
Przy dokumentach elektronicznych – z okładki, nie zawsze wszystkie elementy opisu będą dostępne, można skracać długi tytuł

Język i pisownia
- należy przestrzegać zasad ortografii - po kropce musi być zawsze wielka litera.

Skróty
- dopuszcza się skracanie wyrazów w poszczególnych elementach opisu (np. w nazwie instytucji wydawniczej, numerze czasopisma; jednak tak, aby były czytelne i według ogólnie przyjętych zasad)

Wyróżnienia graficzne i interpunkcja
- należy stosować jednolity system interpunkcji, tzn. znaki: . : ; ,

NACZELNĄ ZASADĄ W TWORZENIU BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ JEST KONSEKWENCJA!

Poszczególne elementy opisu bibliograficznego:
Autor - piszemy do 3 autorów; oddzielamy ich przecinkami; powyżej 3 autorów – pierwsze nazwisko i imię; brak autora – wpisujemy tylko tytuł;
Tytuł – z karty tytułowej bez cudzysłowia; dodatki do tytułu piszemy, gdy stanowią uzupełnienie tytułu; tytuł czasopisma podajemy w cudzysłowie
Wydanie – piszemy cyframi arabskimi począwszy od wydania drugiego, np. wyd. 2
Miejsce wydania – nieobowiązkowe (np. Warszawa)
Wydawca – nieobowiązkowy (np. Nasza Księgarnia)
Rok wydania – cyframi arabskimi, np. 2005; jeśli brak roku wydania to piszemy datę druku, w przypadku braku roku wydania dopuszcza się także podanie w nawiasach kwadratowych skrótu [b.r.]
Strony – podajemy tylko, gdy korzystamy z fragmentu książki, np. s.15, s.15-18
ISBN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki) – obowiązkowy przy całych pozycjach; nie piszemy ISBN przy fragmencie książki. Zawsze po kropce.

PRZYKŁADY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
KSIĄŻKA (WYDAWNICTWO ZWARTE)
Autor: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. ISBN
Gombrowicz Witold: Ferdydurke. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007. ISBN 978-83-08-03960-1
Mały słownik języka polskiego. Wyd. 12. Warszawa: PWN, 1995.ISBN 83-01-11737-0
Nowy słownik ortograficzny. Red. Edward Polański. Wyd. 4. Warszawa: PWN, 2002. ISBN 83-01-13678-2
Literatura polska. T. 1: A-M. Warszawa: PWN, 1984. ISBN 83-01-05368-2

FRAGMENT KSIĄŻKI (ROZDZIAŁ, ESEJ, WIERSZ, OPOWIADANIE, ILUSTRACJA)
Markiewicz Henryk: Proza naturalistów. W: Literatura pozytywizmu. Warszawa: PWN, 1986, s. 94-107
Orzeszkowa Eliza: Gloria victis. W: Opowiadania. Warszawa: Czytelnik, 1982, s. 183-206
Staff Leopold: Deszcz jesienny. W: Poezje. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1986, s. 43-44
Czechowicz Józef: Na wsi. W: Poezja polska. Warszawa: Czytelnik, 1984, s 53-54
Matejko Jan: Bitwa pod Grunwaldem [il.].W: Ostrowski Jan: Mistrzowie malarstwa. Kraków: Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 1996, s. 66-67

FRAGMENT KSIĄŻKI (FRAGMENT ROZDZIAŁU, JEDNO HASŁO
W SŁOWNIKU LUB ENCYKLOPEDII)

Nosowska Dorota: Słownik motywów literackich. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park, 2004, s. 93-94
Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN, 1995, s.51

ARTYKUŁ Z CZASOPISMA
Wysłowska Joanna: Piękna i niebezpieczna czyli motyw femme fatale. „Cogito” 2009 nr 3, s.54-55

ARTYKUŁ Z INTERNETU
Autor:Tytuł [online]. Miejsce wydania: Wydawca [data dostępu]. Warunki dostępu
Skórka Stanisław: wirtualna historia książek [online]. Kraków: akademia Pedagogiczna [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Word Wide Web: // www.ap.kraków.pl

Opisy innych dokumentów (np. wywiadu, recenzji, filmów, dokumentów dźwiękowych) są dostępne w bibliotece szkolnej.

Nauczyciele biblioteki
Grażyna Grzejda