Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Informacje

"Integracja zaczyna się w sercu człowieka"


Od dnia 01.09.2011 roku m.in. do gimnazjów wchodzi w życie projekt MEN, dotyczący podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowa formuła organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej jak najbliżej ucznia, w środowisku jego nauczania i wychowania pozwoli na indywidualne spojrzenie na każdego i odkrycie jego talentów oraz zainteresowań, a także na lepsze dostrzeżenie trudności i problemów i przede wszystkim udzielenie mu wsparcia odpowiednio do jego potrzeb i możliwości. W związku z powyższym projektem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi naszej szkoły zostały opracowane Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne, założono Karty Indywidualnych potrzeb Ucznia i sformułowano Plany Działań Wspierających.
Zorganizowano następujące formy pomocy: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, dydaktyczno - wyrównawcze, rewalidacji indywidualnej, socjoterapeutyczne, inne o charakterze terapeutycznym, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej, a także porady i konsultacje.

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

Jan Paweł II

Marzanna Łaszkiewicz