Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Realizacja projektu

PROJEKT
AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU
Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2

PROJEKT „AKTYWNY W SZKOLE I TWÓRCZY W ŻYCIU”.

1. Projekt będzie realizowany w 47 gimnazjach i 15 liceach.
2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską oraz miasto Bydgoszcz.
3. Termin realizacji zajęć : 01.2014-06.2014 oraz 09.2014-05.2015.
4. Realizowane będą zajęcia pozalekcyjne i bezpłatne :
a) zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych oraz języków obcych:
- matematyka , biologia , geografia , język angielski
b) wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
- zajęcia wyrównawcze z matematyki
- wsparcie psychologiczno – pedagogiczne (zajęcia indywidualne)
- rewalidacja
- zajęcia kompensacyjne dla dyslektyków
- arte - terapia
5. Nabór będzie prowadzony w grudniu według opracowanego regulaminu projektu.
6. Zajęcia będą prowadzone według autorskich programów opracowanych przez nauczycieli prowadzących.
7. W ramach projektu szkoła otrzyma środki na zakup pomocy dydaktycznych.


Koordynator: Arleta Zagożdżon


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Aktywny w szkole – twórczy w życiu”.

PobierzPROJEKT
AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU
ROK SZKOLNY 2014/2015

Realizacja zajęć:

Zadanie 1.

Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych oraz języków obcych:
- matematyka
- biologia
- geografia
- język angielski


Zadanie 2.

Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
- zajęcia wyrównawcze z matematyki
- wsparcie psychologiczno – pedagogiczne (zajęcia indywidualne)
- rewalidacja
- zajęcia kompensacyjne dla dyslektyków
- arte - terapia
- wsparcie psychologiczno – pedagogiczne (zajęcia grupowe)

Koordynator: Arleta Zagożdżon

RELACJA Z ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

ZAJĘCIA Z GEOGRAFII (zadanie 1)

Zajęcia terenowe są zawsze niebanalnym sposobem na zainteresowanie uczniów geografią.
Dzięki nim uczniowie w sposób aktywny zdobywali nowe informacje o otaczającej ich rzeczywistości. Były też formą aktywności fizycznej, kształciły umiejętności komunikacyjne i pracę w zespole, uczyły współodpowiedzialności za wyniki.
Dzięki zajęciom uczniowie podjęli próbę samodzielnego rozwiązania problemu, w pełni się angażowali. Rozwijali umiejętność analizowania i wnioskowania, dokonywania pomiaru, prowadzenia obserwacji i posługiwania się różnorodnym sprzętem.
Atrakcyjny sposób nabywania wiedzy przez uczniów sprawił, że zdobyte wiadomości i umiejętności są lepiej zapamiętywane i bardziej trwałe.

Mariola Szczawińska

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI (zadanie 1)

Na zajęciach z matematyki uczniowie uczyli się zbierać i opracowywać dane statystyczne. np. dotyczące lokat bankowych itp. Utrwalali pojęcia statystyczne takie jak średnia, mediana, dominanta. Uczyli się odczytywać wykres, diagramy. Opracowywali pytania do prezentowanych danych. Bardzo często na zajęciach była wykorzystywana platforma edukacyjna - praca na komputerach.
Arleta Zagożdżon

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI (zadanie 1)

W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki uczniowie uczestniczyli chętnie. Na spotkaniach mieli możliwość uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach. Stosowali obliczenia matematyczne w sytuacjach praktycznych tj. podatek VAT, oprocentowanie lokat w bankach, opracowanie kosztorysu remontu ( np. malowania mieszkania ). Obserwowali jak powstają bryły obrotowe i gdzie w życiu codziennym mają one zastosowanie. Rozwiązywali testy egzaminacyjne, poznając metody rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych oraz uzasadniania zależności
Barbara Bilska

ZAJĘCIA Z BIOLOGII (zadanie 1)

WPŁYW UŻYWEK NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

Na zajęciach omawialiśmy wpływ różnych używek, takich jak: alkohol, papierosy
i narkotyki, na zdrowie człowieka. Zapoznaliśmy się z przyczynami stosowania tych substancji trujących przez ludzi oraz problemami, z którymi borykają się ci, którzy tych środków nadużywają. Wykorzystaliśmy wiele źródeł informacji w postaci broszur, folderów i testów informujących o wpływie używek na organizm człowieka. Dowiedzieliśmy się również, gdzie szukać pomocy w razie potrzeby. Zdobyte informacje przedstawiliśmy w postaci plakatów informacyjnych. Będą służyć jako przestroga dla młodych ludzi, aby unikać substancji, od których możemy się uzależnić i które mogą mieć nieodpowiedni wpływ na nasze życie.Małgorzata Ulanowska-Dylik

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE (zadanie 2)

W trakcie zajęć z wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniowie poznawali i ćwiczyli komunikację społeczną w tym techniki aktywnego słuchania. Poznawali zasady tworzenia się pierwszego wrażenia, uczyli się obserwować siebie w różnych sytuacjach oraz wypowiadania się na forum grupy. Poznawali również zasady asertywności oraz jej znaczenie w relacjach z innymi ludźmi. Uczyli się wzajemnej tolerancji oraz wspomagania siebie w różnych trudnych sytuacjach. Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi z elementami zabawy angażującymi wszystkich uczestników.
Na poniższych zdjęciach widzimy jak młodzież na zajęciach z asertywności wykonuje ćwiczenia „energia wewnątrz mnie”, zaś z komunikacji społecznej ćwiczenia „Labirynty”. Interesujące były też ćwiczenia „Tornado” poprzedzone przygotowaniem do scenek, pracą w kręgu i prezentacja siebie.
Małgorzata Mazurkiewicz

ZAJĘCIA Z ARTETERAPII (zadanie 2)

Na zajęciach z arteterapii uczniowie mają możliwość twórczego rozwijania się poprzez wyrażanie swoich uczuć, emocji i wyobrażeń różnymi środkami plastycznymi np. kolaż, wycinanki z kolorowych pasków, malowanie na tkaninie. Prace uczniów często poprzedza relaksacja, której celem jest odreagowanie napięć, nabycie umiejętności wyciszenia się i rozluźnienia. Młodzież uczy się współpracować w grupie, komunikować się ze sobą wzajemnie. Zaspakajają ważne dla siebie potrzeby takie jak poczucie bezpieczeństwa, akceptacja i uznanie.


Beata Makurat

ZAJĘCIA Z BIOLOGII (zadanie 1)

WPŁYW RÓŻNYCH CZYNNIKÓW NA PRACĘ SERCA

Na zajęciach uczniowie zapoznali się z pracą serca. W tym celu złożyli i uruchomili modele serca, dzięki którym mogli zaobserwować przepływ krwi przez serce i naczynia krwionośne. Zabarwiona na czerwono woda imitowała krew. Uczniowie również zapoznali się z wykresem pracy serca - EKG. Badanie to pozwala na wykrycie nieprawidłowości w pracy tego narządu. Rozróżniali prawidłowy wykres od wykresu człowieka z arytmią. Członkowie koła zapoznali się również z wpływem różnych czynników na pracę serca, do których należą: stres, złe odżywianie, picie alkoholu, palenie papierosów oraz stosowanie używek.
W leczeniu chorób serca bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka, dlatego należy wykonywać okresowe badania lekarskie. Można również w domu badać niektóre parametry pracy serca takie jak ciśnienie krwi oraz niektóre parametry krwi np. poziom glukozy. Do tego celu służą proste urządzenia takie jak ciśnieniomierz i glukometr. Należy więc się badać, aby wyprzedzić” chorobę.

Małgorzata Dylik

ZAJĘCIA Z BIOLOGII (zadanie 1)

PASOŻYTY CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT

Do pasożytów człowieka i zwierząt należą pasożytnicze płazińce takie jak tasiemce czy motylice oraz obleńce, wśród których najczęściej występują owsiki, glisty i włosień spiralny. Drogi zakażenia są różne - od nieumytych warzyw i owoców po zarażone larwami mięso. Trzeba bardzo dbać o higienę, aby uniknąć zakażenia tymi groźnymi pasożytami wewnętrznymi. Jednak wśród pasożytów zewnętrznych możemy wyróżnić takie, które są wykorzystywane przez człowieka od wieków do leczenia różnych chorób. Do nich należą pijawki lekarskie (Hirudo verbana). Są to pierścienice należące do siodełkowców. Na obu krańcach ciała posiadają przyssawki. Zwierzęta te wytwarzają substancje wydzielnicze gruczołów ślinowych zwane potocznie hirudozwiązkami. Poznanie tych związków i sposobu ich działania otwiera potężne możliwości terapeutyczne. Ważniejsze z nich to:
- związki znieczulające, - enzym hialuronidaza ( jeden z ważniejszych antykoagulantów) , - hirudyna (enzym proteolityczny hamujący układ krzepnięcia krwi), - bdeliny (przeciwstawne do hirudyny), - egliny ( silnie hamują stany zapalne w traumatologii i chirurgii), - substancje rozszerzające naczynia krwionośne, - substancje antybiotyczne.Stosowanie pijawek miało korzystny wpływ leczniczy w takich schorzeniach jak: choroby naczyniowe, układu ruchu, neurologiczne, ginekologiczne, stomatologiczne, dermatologiczne i inne. Leczenie przy pomocy pijawek nosi nazwę hirudoterapii.

Małgorzata Dylik

ZAJĘCIA Z BIOLOGII (zadanie 1)

DZIEŃ NAUKI "MEDICALIA"

15 listopada 2014r. członkowie koła biologiczno-medycznego wraz z opiekunem brali udział w zajęciach warsztatowych w Collegium Medicum UMK. Zajęcia rozpoczęto od warsztatów poświęconych bakteriom na naszej skórze. Dowiedzieliśmy się, jakie bakterie możemy spotkać na naszych dłoniach oraz w jaki sposób należy je myć, aby skutecznie się pozbyć drobnoustrojów. Założyliśmy także hodowlę bakterii z naszych dłoni na pożywce agarowej.

Kolejne warsztaty, w których braliśmy udział nosiły nazwę: "Zobacz, jak wygląda twój pasożyt". Poznaliśmy pasożyty wewnętrzne człowieka takie jak motylicę wątrobową oraz tasiemce uzbrojonego i nieuzbrojonego. Pracownicy naukowi UMK przestrzegali nas przed zakażeniem tymi pasożytami. Obejrzeliśmy pod mikroskopem główkę i szyjkę tasiemca nieuzbrojonego, człon z jajami oraz przekrój podłużny przez motylicę wątrobową. Na prezentacji zapoznaliśmy się z cyklami rozwojowymi tych pasożytów.Ostatnimi zajęciami, w których braliśmy udział były warsztaty poświęcone codziennej pracy chirurga i instrumentariuszki. Zobaczyliśmy sale operacyjną i poznaliśmy narzędzia chirurgiczne. Zapoznaliśmy się także z metodą laparoskopii przy udziale dyni. Mogliśmy popracować narzędziami używanymi przy tej metodzie. Nie było lekko wydostać z wnętrza dyni jej pestki patrząc na ekran i operując tymi narzędziami.
Wszystkie warsztaty, w których braliśmy udział w ramach Dnia Nauki "Medicalia" były bardzo interesujące i pouczające. Dostarczyły nam wielu wrażeń. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na kolejne za rok.

Małgorzata Dylik


ZAJĘCIA Z GEOGRAFII (zadanie 1)

W tym roku szkolnym naszym głównym celem jest „Zrozumieć Polskę
i świat”.
W związku z tym, ciągle prześladują nas pytania: „dlaczego?, czy wszyscy?, gdzie?, w jakim zakresie?, kto?, jakie?”
Poznaliśmy już cechy i temperament znanych i lubianych przez nas podróżników: Martynę Wojciechowską i Marka Kamińskiego.
Przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród mieszkańców Fordonu „Funkcje lasów i parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych”. Wyniki badań prezentowane będą podczas Tygodnia Przedsiębiorczości w naszej szkole. Dorzuciliśmy też trochę ciekawych informacji o najbardziej znanych parkach Bydgoszczy.
Korzystając z różnych źródeł informacji budujemy własną wiedzę na temat naszego miasta, Polski i świata. Poruszamy się w zagadnieniach przyrodniczych jak i społeczno - gospodarczych.
Staramy się, aby każde zajęcia zbliżyły nas do poznania mechanizmów kierujących współczesnym światem.
Tak wyglądają nasze zajęciaObejrzyj prezentację

Funkcje lasów i parków miejskich w Fordonie
w aspekcie oczekiwań społecznych.


TUTAJ

Mariola Szczawińska

ZAJĘCIA Z BIOLOGII (zadanie 1)

Na kolejnych zajęciach poznawaliśmy wybrane narządy człowieka takie jak serce, nerkę, żołądek czy mózg. Obserwowaliśmy przez mikroskop preparaty trwale wykonane z tych narządów. Wykorzystaliśmy do zajęć rozkładane modele. Poznaliśmy elementy ich budowy. Następnie porównaliśmy modele z narządami świni domowej. Obserwowaliśmy serce, żołądek i nerkę.


Małgorzata Dylik

ZAJĘCIA Z ARTETERAPII (zadanie 2)

ARTETERAPIA to terapia przez sztukę. Zajęcia mają na celu rozwój osobisty, pogłębienie związków z innymi ludźmi, zrozumienie, tolerancję i akceptację inności, wzrost umiejętności komunikacyjnych. Pozwolą na opanowanie prostych technik pracy artystycznej. Każdy z uczestników będzie miał okazję wykonać atrakcyjne, niekonwencjonalne prace plastyczne, relaksować się przy muzyce oraz wykonywać improwizacje muzyczno-ruchowe.


Beata Makurat

ZAJĘCIA Z BIOLOGII (zadanie 1)

W roku szkolnym 2014-2015 kontynujemy zajęcia w ramach unijnego projektu "Aktywny w szkole - twórczy w życiu". Wszyscy uczniowie, którzy wiążą swoją przyszłość z biologią, weterynarią czy medycyną, są mile widziani na zajęciach. Samodzielnie wykonają preparaty mikroskopowe i obejrzą to, czego nie widać gołym okiem. Zobaczą jakie organizmy żyją w kropli wody ze stawu i co się dzieje z komórkami po zalaniu ich roztworem soli kuchennej.
Na zajęciach również obserwowaliśmy przez mikroskop preparaty trwałe komórek i tkanek roślinnych i zwierzęcych. Poznaliśmy wielką różnorodność ich budowy w zależności od pełnionych przez nie funkcji. Sprawdziliśmy, czy rzeczywiście komórki nasienia orzecha włoskiego magazynują tłuszcz? Rozdzieliliśmy barwniki znajdujące się w liściach pietruszki metodą chromatografii bibułowej. Obserwowaliśmy zmianę barwy wyciągu z liści czerwonej kapusty w różnych substancjach - kwasie, coli, alkoholu i zasadzie.

Małgorzata Dylik

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE (zadanie 2)

Zajęcia grupowe z wsparcia psychologiczno - pedagogicznego. Uczęszczają na nie uczniowie z trudnościami w komunikacji społecznej m. in. z Zespołem Aspergera, autyzmem. Uczniowie Ci bardzo pragną akceptacji, jednak z powodu swoich trudności w relacjach często są odrzucani w środowisku rówieśniczym. Zajęcia dają uczestnikom wsparcie w grupie, możliwość uczenia się nowych wzorów funkcjonowania, umiejętność rozróżniania uczuć, są też dla nich zabawą i wypoczynkiem. Uznaniem młodzieży cieszą się gry zespołowe oraz techniki relaksacji. Rozpoznają swoje zainteresowania, mocne strony i uczą się ich rozwijania. Chodzą regularnie na zajęcia.
Zdjęcia przedstawiają gry i zabawy integracyjne na zajęciach grupowych z wsparcia psychologiczno - pedagogicznego.Małgorzata Mazurkiewicz

ZAJĘCIA Z BIOLOGII (zadanie 1)

Dnia 16.10.2014r. uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych poświęconym grzybom w Katedrze Mikologii i Mikoryzy UKW w Bydgoszczy. Pierwszą część zajęć stanowiła prezentacja " ciekawych", różnorodnych gatunków grzybów, które występują wokół nas, a często nie zwracamy na nie uwagi. Mogliśmy przyjrzeć się żółciakowi siarkowemu o charakterystycznej, pomarańczowej barwie. Poznaliśmy czernidłaki, większość których rozpływa się z wiekiem w atramentową maź. Bardzo ciekawym gatunkiem grzybów był gwiazdosz prążkowany. Nazwa tego grzyba pochodzi od gwiaździstego pokroju, a w kulistej główce wytwarza mnóstwo zarodników. Niektóre grzyby miały konsystencję galaretowatą. Tym grzybem było ucho bzowe porastające gałęzie. Czy wiecie, że niektóre grzyby świecą w nocy? To niektóre gatunki opieniek. Poznaliśmy także najdroższe grzyby świata - trufle i wiele, wiele innych. Następnie udaliśmy się do Ogrodu Botanicznego UKW i mogliśmy obserwować grzyby w ich naturalnym środowisku.
Małgorzata DylikROK 2013/2014

RELACJA Z ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU


REALIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Zajęcia rewalidacji rozpoczęły się po feriach, od dnia 17 lutego. Cele tych zajęć to m.in. podkreślanie mocnych stron dziecka, a następnie ich rozwijanie oraz przygotowanie do radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
Temat pierwszych zajęć „Ja, czyli kto? Każdy z nas jest inny” pozwolił na realizację jednego z w/w celów. Uczniowie wykonywali m.in. medaliony przedstawiające trzy swoje najlepsze cechy. Opowiadali o swoich zainteresowaniach i pasjach. Pisali notatkę do młodzieżowego czasopisma, do rubryki „Szukam przyjaciela”, gdzie również skupiali się wyłączne na swoich zaletach.
Kolejne zajęcia „Jak powinniśmy się odżywiać” to zebranie wiedzy na temat właściwego odżywiania. Uczniowie praktycznie stosowali zasadę właściwego nakrywania stołu. Przygotowali sałatkę owocową z zachowaniem wszelkich norm higieny.
Udział w zajęciach wywołuje u uczniów radość i chęć działania. Oceniają je jako atrakcyjne i warte poświęconego czasu.
Beata Makurat i Jolanta Domińska

[size=1.4]WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE

W ramach projektu „Aktywny w szkole - twórczy w życiu” prowadzone są zajęcia indywidualne dla dwóch uczniów (po 1 godzinie tygodniowo dla każdego z nich). Omawiane są na nich trudności uczniów związane z niepełnosprawnością, dysfunkcjami – możliwościami poradzenia sobie w życiu rodzinnym i w szkole. Do tej pory odbyło się po 6 zajęć i zawierały one takie tematy jak mocne strony ucznia i te, które wymagają wzmocnienia, emocje i sposoby radzenia sobie z emocjami, sposoby rozwiązywania konfliktów, sztuka komunikacji, ćwiczenia związane z aktywnym słuchaniem, ćwiczenia grafomotoryki poprzez odwzorowywanie figur geometrycznych. Na zajęciach uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem pamięci człowieka, sposobami odtwarzania z pamięci oraz mnemotechnikami. Prowadzone są ćwiczenia relaksacyjne obniżające stres i napięcie.


Małgorzata Mazurkiewicz

ZAJĘCIA Z ARTETERAPII

W naszej szkole prowadzona jest arteterapia w ramach projektu unijnego „Aktywny w szkole – twórczy w życiu”. W zajęciach uczestniczą uczniowie z problemami dyslektycznymi chcący poprawić też swoje możliwości poznawcze w szerszym zakresie (np., w relacjach międzyludzkich, poznania siebie i własnych reakcji). Arteterapia to terapia sztuką np. plastyką, choreografią, muzyką, ruchem, tańcem, poezją, literaturą czy za pomocą innych form sztuki. Dlatego polecana jest szczególnie osobom, które potrzebują poznania form relaksacji w celu obniżenia wewnętrznego napięcia. Młodzież na zajęciach uczy się, że nabywanie umiejętności bycia twórczym człowiekiem, zgodnym z samym sobą służy ich rozwojowi i poczuciu własnej wartości.


Małgorzata Mazurkiewicz

ZAJĘCIA Z BIOLOGII

W ramach projektu „Aktywny w szkole - twórczy w życiu” uczniowie Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy na zajęciach zatytułowanych 208 kości- budowa szkieletu mieli okazję przekonać się jak skomplikowany jest szkielet człowieka. Sami składali elementy szkieletu w całość, rozpoznawali poszczególne kości oraz rodzaje ich połączeń. Składanie szkieletu okazało się dobrą, acz niełatwą dla uczniów zabawą.
Aleksandra Matuszak


ZAJĘCIA Z MATEMATYKI

Na pierwszych zajęciach uczniowie wykonali wizytówkę przedstawiającą własne zainteresowania, zamiłowania. Zadanie to miało na celu zintegrowanie grupy uczestniczącej w projekcie.
Uczniowie rozwiązywali zagadki matematyczne stosując różne sposoby logicznego rozumowania. Utrwalili różne sposoby zapisywania liczb. Zapoznali się z pojęciem zbioru liczb naturalnych, całkowitych i wymiernych.
Uczniom spodobał się sposób przedstawiania wizytówki- niektórzy rysowali inni pokazywali- tym sposobem przy milej atmosferze grupa się poznała.
Na kolejnych zajęciach uczniowie poznali nowy szyfr ułamkowy, który dał nam okazję do ćwiczeń w zapisywaniu ułamków zwykłych oraz utrwalania pojęć licznik i mianownik ułamka. Uczniowie w oparciu o lekcje na platformie edukacyjnej stosowali zasady podzielności liczb. Rozróżniali liczby pierwsze i złożone. Rozpoznawali liczby przeciwne i odwrotne.
Szyfr ten stał się punktem wyjścia do poleceń typu: Zaszyfruj wiadomość szyfrem ułamkowym.
Ile ułamków niewłaściwych otrzymałeś? Wypisz je, a następnie zamień na liczby mieszane. Przedstaw je jako liczby przeciwne i odwrotne.
Największą frajdę według uczniów sprawiła praca n platformie edukacyjnej.Marzena Tes


ZAJĘCIA Z GEOGRAFII

Uczniowie realizują w ramach zajęć projekt pt. ,, Ziemia, Księżyc, Słońce sąsiedztwo – i co z tego wynika”. W ramach zajęć uczniowie poznają dokładny przebieg takich zjawisk jak ; pływy morskie, fazy Księżyca, zaćmienia Słońca i Księżyca. Pod kierunkiem nauczyciela wyszukują przyczyny i skutki tych zjawisk, opisują ich zmienność, sporządzają obliczenia porównujące i obrazujące w/w zjawiska. Uczniowie przygotowują modele do prezentacji w/w zjawisk. Zbierają materiały do przygotowania i sporządzenia prezentacji elektronicznej i za pomocą modeli dla innych uczniów. Uczniowie samodzielnie sporządzają modele .

Zajęcia służą wzbudzeniu zainteresowania wśród uczestników projektu zagadnieniami związanymi z astronomią w przestrzeni bliskiej Ziemi. Przybliżeniu uczniom trudnych treści nauczania w gimnazjum wymagających wyobraźni przestrzennej , uczniowie uczą się poszukiwać informacje, przeprowadzać ich analizę. Zajęcia poszerzają wiedzę uczniów gimnazjum w stosunku do treści zawartych w podstawie programowej w obszarze astronomii. Uczniowie poznają i utrwalają pojęcia charakteryzujące , opisujące ruchy Ziemi i Księżyca oraz towarzyszące im zjawiska. Sporządzone przez uczniów prezentacje będą prezentowane uczniom szkoły wzbogacając ich informacje i w sposób obrazowy przybliżać trudne do wyobrażenia zjawiska astronomiczne.

Uczniowie po przedstawieniu im celów i ogólnego przebiegu cyklu zajęć i treści , które będą realizowane w ramach zajęć stwierdzili, że projekt jest bardzo ciekawy , acz trudny do zrealizowania. Są pozytywnie nastawieni do przydzielonych zadań, dyskutują o ich rozwiązywaniu, wysuwają własne propozycje. Wykazali zaangażowanie sporządzając samodzielnie modele do prezentacji. Formułują swoje pytania w kwestiach niejasnych, wskazują sposoby ulepszenia prezentacji, wskazują luki w komentarzu zjawisk.Sporządził mgr Krzysztof Gul