Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Informacje


Integracja w XIII LO:
XIII Liceum Ogólnokształcące posiada duże doświadczenie w organizacji kształcenia integracyjnego na poziomie ponadgimnazjalnym.
Jest to szkoła, która umożliwia absolwentom gimnazjum z problemami zdrowotnymi kontynuowanie nauki w klasach Liceum Ogólnokształcącego.
Pierwsza klasa integracyjna utworzona została w 2002 roku.
Decyzja o rozpoczęciu w szkole funkcjonwania formy kształcenia zakładającej włączenie w społeczność szkolną również uczniów z problemami zdrowotnymi, stanowiła odpowiedź na potrzeby edukacyjne młodzieży.

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego:
W celu właściwego przygotowania procesu integracji i zapewnienia wszystkim uczniom klas integracyjnych optymalnych warunków indywidualnego rozwoju
i wzajemnej współpracy, systematycznie organizujemy spotkania i warsztaty prowadzone przez specjalistów wspomagających młodzież z dysfunkcjami
w różnych dziedzinach.
Aby lepiej zrozumieć specyfikę pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych i zapoznać się z metodami pracy pozwalającymi sprawnie organizować proces dydaktyczny i wychowawczy również nauczyciele uczestniczą
w wielu formach doskonalenia przeprowadzanych w ramach Wewnatrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, jak i oferowanych przez placówki zajmujące się szkoleniem kadry pedagogicznej, pomocą psychologiczną i terapeutyczną. Większość nauczycieli XIII LO ukończyła kurs kwalifikacyjny
z Oligofrenopedagogiki.
Powołane Klasowe Zespoły Nauczycieli na bieżąco zajmują się analizowaniem diagnoz potrzeb uczniów z dysfunkcjami, opracowaniem wskazówek dotyczących indywidualizacji metod i form pracy, odziaływań wychowawczych i dostosowania wymagań. Do zadań Zespołu należy również wymiana informacji o stanie zdrowia ucznia, jego osiągnięciach i przewidywanych formach pomocy w przypadku ewentualnych trudności.
Istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania procesu integracji jest dobra współpraca z uczniami i rodzicami, polegająca na stworzeniu atmosfery wzajemnego zaufania, akceptacji i szacunku. Dlatego działania szkoły w zakresie nauczania i wychowania organizowane są w taki sposób, aby zapewnić rodzicom możliwość częstego kontaktu z uczącymi, obiektywnej informacji na temat umiejętności i postępów dziecka, skorzystania z fachowej pomocy specjalistów lub instytucji.
W ramach propagownia idei integracji w społeczności szkolnej i środowisku odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne i imprezy o charakterze integracyjnym. Uczniowie z oddziałów integracyjnych angażują się aktywnie w życie szkoły, uczestniczą w akcjach charytatywnych i środowiskowych, są wolontariuszami. Odpowiednio ukierunkowana motywacja do nauki powoduje, że klasy integracyjne osiągają jedne z najlepszych wyników w szkole. Rozwijając własne zainteresowania uczniowie zdobywają wyróżnienia i nagrody w konkursach indywidualnych i osiągają sukcesy, uczestniczą też czynnie w przedsięwzięciach wymagających współpracy całego zespołu klasowego.

Efekty:
Wieloletnie doświadczenie oraz ciągła ewaluacja podejmowanych działań przynosi pozytywne efekty w wielu aspektach funkcjonowania młodych ludzi
w rzeczywistości szkolnej i środowisku:
- uczniowie zdają egzamin maturalny uzyskując wyniki adekwatne do ich możliwości i wkładu pracy, kończąc naukę nabywają umiejętność dojrzałego myślenia, spontanicznego wypowiadania się, rozwijają poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Duża część absolwentów z problemami zdrowotnymi z powodzeniem kontynuuje naukę na wyższych uczelniach
i w szkołach policealnych
- oferta szkoły w zakresie rozwijania indywidualnych zainteresowań
i predyspozycji stwarza możliwość wykazania się umiejętnościami i budowania pozytywnej samooceny
- indywidualny rozwój osobowościowy i intelektualny uczniów prowadzi do wyzbycia się kompleksów i lęków, wzrostu poczucia własnej wartości, zaangażowanie się w życie społeczne w obrębie klasy, szkoły, środowiska, uświadomienie sobie słabych i mocnych stron, obiektywnej oceny sytuacji, odważnego wypowiadania własnych opinii, lepszej motywacji do nauki
- atmosfera wzajemnej tolerancji i życzliwości sprzyja nawiązaniu trwałych przyjaźni, dobrych relacji z kolegami i nauczycielami, wyeliminowaniu zachowań naruszajacych poczucie godności uczniów, którzy z racji problemów zdrowotnych różnią się od kolegów wyglądem lub zachowaniem
- społeczność szkolna i lokalna posiada świadomość wzajemnych korzyści płynących z integracji dla uczniów zdrowych i niepełnosprawnych, działania szkoły w tym zakresie są pozytywnie oceniane przez uczniów, rodziców
i instytucje wspomagające organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Istnienie klas integracyjnych w szkole zmienia optykę myślenia.
To nie pozycja w rankingu szkół ma znaczenie.
Tutaj liczy się sukces na miarę możliwości każdego ucznia.
Dla jednych jest to wygranie olimpiady i dostanie się na wymarzone studia, a dla innych samo przystąpienie do egzaminu maturalnego czy ukończenie szkoły.

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”.


Ilona Wierzbicka