Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
zaprasza wszystkich chętnych do współpracy!!!Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych kwestii
w procesie wychowania. Działania te rozbudzają inicjatywę uczniów, ich samodzielność i kreatywność. Z tego też względu na terenie naszej szkoły działa Samorząd Uczniowski.
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze statutem szkoły
i dostosowany do oczekiwań młodzieży, nauczycieli i wychowawców.


Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

• Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
• Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.
• Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
• Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
• Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny ze środowiskiem lokalnym.
• Uświadomienie roli młodego człowieka w rodzinie i społeczności lokalnej.


Siedzibą Samorządu Uczniowskiego jest Klub Gimnazjalisty.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Marta Siołkowska.

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy:
- przeprowadzenie wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego w ramach ogólnopolskiej akcji „Samorządy maja głos”,
- współorganizację szkolnych akademii, imprez kulturalnych integrujących społeczność szkolną,
- inicjować pomoc potrzebującym osobom,
- promować zdrowy tryb życia,
- wdrażać młodzież do korzystania z dóbr kultury,
- przeprowadzać akcje charytatywne i ekologiczne,
- współpracować z Radą Rodziców, PCK, Towarzystwem Walki z Kalectwem
i innymi instytucjami,
- promować wśród uczniów rolę „współgospodarza” na terenie szkoły i osiedla.

Marta Siołkowska

ZARZĄD SAMORZĄDU WYBRANY!

W ramach ogólnopolskiej akcji Samorządy mają głos odbyły się wybory do Zarządu samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2017/18. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze oraz przedstawiali swoje programy w trakcie spotkań z koleżankami i kolegami. 29 września w klubie głosowano według zasad prawa wyborczego (bezpośredniości, tajności głosowania, powszechności). Komisja wyborcza wyłoniła na podstawie wyników wyborów zarząd samorządu uczniowskiego:

PRZEWODNICZĄCA SU
Jennifer Urbańska


Z-A PRZEWODNICZĄCEJ
Dominik Malinowski

SEKRETARZ
Martyna Bojdo

CZŁONKOWIE
Nicole Michalska, Kacper Kowalski, Rafał Adamczewski
GRATULUJEMY!!Regulamin „Szczęśliwego numerka”1. Szczęśliwy numerek jest zabawą prowadzoną przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 35 i dotyczy uczniów klas gimnazjalnych i licealnych.
2. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego losuje na każdy dzień tygodnia numer spośród uczniów osobno dla Gimnazjum i Liceum, który oznacza numer z dziennika. Losowanie odbywa się w Klubie Gimnazjalisty w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Wylosowane numery wywieszone będą na tablicy naprzeciw dyżurki obok planu lekcji (parter).
4. Szczęśliwy numerek „chroni” ucznia przed :
- odpowiedzią ustną na lekcji,
- pisaniem niezapowiedzianych kartkówek,
- niezapowiedzianym sprawdzaniem w danym dniu zeszytu, zeszytu ćwiczeń.
5. „Szczęśliwy Numerek” nie będzie zwalniał od:
- pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych,
- wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być danego dnia oceniony,
- wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego,
- aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie).
Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju „Szczęśliwego Numerka” (decyduje nauczyciel danego przedmiotu).
6. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
7. Wylosowany danego dnia szczęśliwy numerek nie bierze udziału w losowaniu aż do rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania.
8. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
9. „Szczęśliwy Numerek” nie będzie losowany w terminie 1 m-ca przed klasyfikacją półroczną i roczną.


Samorząd Uczniowski


AKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zostań SUPER EKOLOGIEM ROKU 2017/18

Weź udział w akcjach:
- zbierania nakrętek w celu charytatywnym,
- zużytych baterii,
- płyt CD/DVD,
- niepotrzebnych telefonów komórkowych,
- makulatury,
- puszek aluminiowych po napojach (muszą być zgniecione).Nakrętki, baterie, płyty CD/DVD przyjmowane są w klubie i bibliotece szkolnej do 15 maja 2018 r. Przy okazji udziału w zbiórkach zdobywasz dodatkowe punkty do oceny z zachowania i „Klasy roku” oraz masz szansę zdobyć tytuł SUPER EKOLOGA ROKU!

Pierwszy ranking już na zakończenie I semestru!
Włącz do akcji rodzinę i sąsiadów!!!