Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Pedagog i Psycholog

mgr Małgorzata Mazurkiewicz


Godziny pracy pedagoga szkolnego:
Poniedziałek 8.00 - 10.00
Wtorek 8.00 - 13.30
Środa 8.00 - 14.30 Dyżur dla rodziców 14.30 - 15.00
Czwartek 8.00 - 12.00
Piątek 9.00 – 11.00

Zadania pedagoga szkolnego:

Podstawa prawna planu pracy: Rozporządzenie MEN z dnia
30 kwietnia 2013 r., w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.


1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów.
6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych.
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Inne zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.ZAPRASZAM DO GABINETU 202 (DRUGIE PIĘTRO)


mgr Marta Siołkowska


Godziny pracy psychologa szkolnego:
Poniedziałek 10.00 - 14.00
Dyżur dla rodziców 16.00 - 16.45
Wtorek 12.30 - 14.00
Środa 12.30 - 15.00
Czwartek 12.00 - 14.00


Zadania psychologa szkolnego:
(z Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013r.):

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


ZAPRASZAM DO GABINETU 202 (DRUGIE PIĘTRO)