Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik czuwać będzie nad zapewnieniem uczniom:
prawa do bezpiecznej nauki, prawa do życia bez przemocy i poniżania, prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi, prawa do rzetelnej informacji.

W naszej szkole powołany został Rzecznik Praw Ucznia.
Uczniowie zdecydowali, że funkcję tę będzie pełniła
Pani Ilona Wierzbicka.

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność
nie zostaną urażone.
Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia:
1. W szkole tworzy się funkcje Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia,
zwanego dalej Rzecznikiem.

2. Rzecznik jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów
w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

3. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel Szkoły.

4. Rzecznika wybierają w demokratycznych wyborach uczniowie szkoły na kadencję trwającą 3 lata. Wybory przeprowadza Samorząd Uczniowski.

5. Rzecznik może być odwołany przez Dyrektora Szkoły:
- na wniosek Samorządu Uczniowskiego
skierowanego do Dyrektora Szkoły
- na wniosek samego Rzecznika skierowanego do Dyrektora Szkoły

6. Funkcje Rzecznika można sprawować wielokrotnie.

7. Działania Rzecznika są oparte na zasadach ujętych w Statucie Szkół, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Konwencji Praw Dziecka
i Kodeksie Ucznia.

8. Rzecznik w sprawowaniu swej funkcji jest niezależny.

9. Obowiązki Rzecznika:
- znajomość Statutu Szkoły, Konwencji Praw Dziecka, Kodeksu Ucznia, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i innych regulaminów Szkoły
- interwencja w wypadku naruszenia praw ucznia
- informowanie uczniów o sposobie dochodzenia
przysługujących im praw
- pomoc osobom zgłaszającym fakt naruszenia ich praw
– według ustalonych reguł
- kontrola rozwiązywanych spraw
- składanie sprawozdania 1 raz w roku szkolnym przed Radą Pedagogiczną – ze swej działalności

10. Prawa Rzecznika:
- swobodne działanie według obowiązujących w szkole regulaminów
i ustalonych reguł postępowania
- wnioskowanie do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia
- uczestnictwo, na wniosek zainteresowanego ucznia, w roli obserwatora przy prowadzeniu egzaminów kwalifikacyjnych
- omówienie podjęcia interwencji

11. Rzecznik podejmuje działania na wniosek uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

12. Informacje, które posiada Rzecznik są tajemnicą służbową.

13. Tryb postępowania w sprawach spornych uczeń – nauczyciel:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu
- podejmuje mediacje ze stronami
- wstępuje do Dyrektora o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku nierozstrzygnięcia problemu

14. Tryb postępowania w sprawach spornych uczeń – uczeń:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu
- podejmuje mediacje przy współpracy z wychowawcą klasy
- zasięga opinii Rady Pedagogicznej
- ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły

15. Rzecznik informuje strony o sposobie rozwiązania konfliktu.

Każdego dnia w tygodniu odnajdziesz mnie w szkole (sala 105).
Możesz też problem zgłosić na e-maila ilonawierzbicka@wp.pl
Pamiętaj jednak by był podpisany.


CZY ZNASZ SWOJE OBOWIĄZKI I PRAWA?„Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych, dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać, że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

Uczeń ma prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności,
- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
- swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
- bycia szanowanym jako osoba, której wolno zachować własny specyficzny styl,
- sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny,
- pomocy w przypadku trudności w nauce,
- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
- wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole.

Ponadto uczeń ma prawo:
- znać termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,
- pisać nie więcej niż jeden sprawdzian w ciągu dnia i nie więcej niż 3 w tygodniu,
- zobaczyć poprawione sprawdziany pisemne i poznać ich ocenę w terminie do 2 tygodni,
- prosić o dodatkowe uzasadnienie oceny,
- prosić nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie zagadnienia, którego nie zrozumiał,
- zwracać się w sprawach rozstrzygania sporów na terenie szkoły do nauczyciela dyżurnego, wychowawcy , pedagoga lub dyrektora,
- do korzystania z pomocy rzecznika praw ucznia, gdy czuje się pokrzywdzony.

Uczeń ma również obowiązki.
Do obowiązków ucznia w szkole należy:
- systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
- noszenie wymaganych podręczników i przyborów szkolnych,
- przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę,
- bycie uczciwym i prawdomównym,
- dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
- dbałość o estetyczny wygląd szkoły i otoczenia,
- dbałość o honor klasy i szkoły,
- udział w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę.

Ilona Wierzbicka